Bing Bar 7.3.161

Bing Bar 7.3.161

Microsoft Corporation – 5MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 101 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Kết nối với bạn bè.
Bing Bar cho phép bạn dễ dàng truy cập để Facebook, email, thời tiết, phần thưởng Bing, và nhiều hơn nữa — tất cả với các liên lạc của một nút. Tải về thanh Bing bây giờ để thưởng thức tìm kiếm tốt hơn và nhanh hơn Facebook.

Tổng quan

Bing Bar là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.236 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Bing Bar là 7.3.161, phát hành vào ngày 19/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/12/2009.

Bing Bar đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 5MB.

Người sử dụng của Bing Bar đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Bing Bar!

Cài đặt

người sử dụng 9.236 UpdateStar có Bing Bar cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản